08-10-2018 14:13 17775

untitled 1 copy.thumb

 

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար
 • 500,000 – 5,000,000 ՀՀ դրամ 
 • 1,000 – 10,000 ԱՄՆ դոլար 
 • 1,000 – 8,000 ԵՎՐՈ 

Ծանոթություն` արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։

Վարկի ժամկետ
 • 1 – 36 ամիս` շրջանառու միջոցների համալրման և բիզնեսի զարգացման այլ նպատակների համար
 • 1 – 60 ամիս` հիմնական միջոցներում ներդրումներ կատարելու ևայլ նպատակներով
Լրացուցիչ վճարներ

Հաշվի բացման վճար (եթե հաճախորդը Բանկում չունի հաշիվ) 

 • Համաձայն “Բանկային հաշվի ծառայության սակագների” 

Հաշվից վարկային միջոցների կանխիկացման միջնորդավճար - 0% 

 
Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճար (վճարի չափը հաշվարկվում է վարկային պայմանագրի ստորագրման ամսաթվին, գանձումը կատարվում է վարկի տրամադրման պահին)** 

- ՀՀ դրամ` 2% վարկի գումարից, սակայն ոչ պակաս քան 20,000 ՀՀ դրամ ԱՄՆ  - Դոլար, ԵՎՐՈ` 1,5% վարկի գումարից, սակայն ոչ պակաս քան 20,000 ՀՀ դր.

**Արտարժույթով վարկերի հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճարը գանձվում է ՀՀ դրամով և հաշվարկվում է վարկային պայմանագրի ստորագրման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված համապատասխան փոխարժեքով։

Վարկը միայն դրամական միջոցներով ապահովված լինելու դեպքում հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճարը չի գանձվում։

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

AMD`  13-21%**

USD, EURO`  16-18%**

Վարկը միայն դրամական միջոցներով ապահովված լինելու դեպքում գործում են հետևյալ տարեկան անվանական տոկոսադրույքները. 


 • գրավադրվող դրամական միջոցների դիմաց վճարվող տոկոսադրույք + տարեկան նվազագույնը 5%, բայց ոչ պակաս քան. 

-ՀՀ դրամի համար տարեկան 14%, 


-ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի համար տարեկան 9%։ 

Եթե գրավադրվող դրամական միջոցների ավանդատեսակը նախատեսում է տոկոսադրույքների փոփոխություն պայմանագրի գործողության ընթացքում, ապա որպես հաշվարկային դրույք վերցվում է ավանդային պայմանագրի առավելագույն տոկոսադրույքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ:

Ապահովվածություն

Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում գրավային ապահովություն կամ երաշխավորություն չի պահանջվում։ 3,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկի գումարի համար պահանջվում ստորև նշված ապահովության տեսակներից մեկը կամ մի քանիսը՝ 


 • Անշարժ գույքի գրավ 
 • Հիմնական միջոցների գրավ 
 • Տրանսպորտային միջոցների գրավ 
 • Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքների գրավ 
 • Դեբիտորական պարտքի իրավունքի գրավ 
 • Երաշխիքներ, երաշխավորություններ 
 • Դրամական միջոցների գրավ 
 • Թանկարժեք մետաղների (իրերի) գրավ 
 • Բաժնեմասի գրավ 
 • Երաշխավորություն 
 • Այլ գույք
 
Վարկ/գրավի արժեք հարաբերության առավելագույն ցուցանիշ

Գրավային ապահովության առկայության պարագայում վարկ գրավ ցուցանիշը չի կարող գերազանցել գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքի 70%-ը։

Ապահովագրություն

Բանկի որոշմամբ կարող է պահանջվել գրավադրված գույքի և/կամ այլ ռիսկերի ապահովագրություն։

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?