13-09-2018 17:09 4904

artsakhlmzmxcnmxnc

 

Ընդհանուր պայմաններ

Փաթեթից կարող են օգտվել ՀՀ/ԱՀ զինված ուժերում և այլ զորքերում պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած զորացրված զինծառայողները: 

Փաթեթին հնարավոր է միանալ զորացրվելու հետո 1 տարվա ընթացքում: Փաթեթի ակտիվացումը՝ ԱՆՎՃԱՐ:

Փաթեթի շրջանակներում հնարավորություն է ընձեռվում օգտվել արտոնյալ պայմաններով հետևյալ բանկային ծառայություններից.

 • ArCa Classic վճարային քարտ
  • արտոնյալ սակագներով
  • երկու տարի ժամկետով
  • նվազող սահմանաչափով վերականգնվող վարկային գիծ՝ 13% - 15% անվանական տոկոսադրույքով 
 • Ժամկետային ավանդ
  • Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% բարձր տոկոսադրույքով 
 • Ուսանողական վարկ 
  • Բանկի գործող տոկոսադրույքից 1% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Ավանդի գրավադրմամբ վարկ
  •     Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Սպառողական վարկեր ընտանիքի անդամների (հայր, մայր, կին, քույր, եղբայր) համար 
  •   Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Հիփոթեքային վարկեր արտոնյալ պայմաններով՝ փաթեթից օգտվող զինծառայողներին

ArCa Classic վճարային քարտի սպասարկման պայմաններ

Ընդհանրական թերթիկ

Վարկայի գծի ժամկետ մինչև 36 ամիս
Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակը անկանխիկ` հաճախորդի Բանկում բացված քարտային հաշվին
Վարկային գծի սահմանաչափը

նվազ.` 100,000 ՀՀ դրամ

առավ.` 500,000 ՀՀ դրամ (բայց ոչ ավել, քան վարկառուի/երաշխավորի մեկ ամսվա զուտ աշխատավարձի չափը)

Վարկի ապահովություն
Հաստատուն եկամուտ ունեցող ֆիզ. անձի երաշխավորություն (վարկառուի ծնող, Բանկի աշխատավարձային քարտապան, այլ)
Վարկ հարաբերած գրավի արժեք չի պահանջվում
Տարեկան տոկոսադրույքի չափը

մինչև 3 ամիս (ներառյալ)՝ 13%

մինչև 6 ամիս (ներառյալ)՝ 14% 

մինչև 9 ամիս (ներառյալ)՝ 15%

մինչև 1 տարի (ներառյալ)՝ 16%

մինչև 2 տարի (ներառյալ)՝ 17%

մինչև 3 տարի (ներառյալ)՝ 18%

Չօգտագործված վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքի չափը
0%
Տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը 
հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի նկատմամբ
Վարկային պարտավորությունների մարման պայման  Վարկային գծի ամսական հավասարաչափ մարում, հաշվեգրված տոկոսագումարի ամսական մարում 
Միջնորդավճարներ 
Վարկի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկում 0.1% ամսական` վարկային գծի նկատմամբ
Կանխիկացում
0%` Արցախբանկի և Յունիբանկի բանկոմատներից
Քարտի սպասարկում 0 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ

0.1% օրական

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.1%, օրական

Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոն
Դրական որոշման գործոններ.
 • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
 • վարկային պատմության համապատասխանություն Բանկի կողմից սահմանված վարկավորման պահանջների

Վարկը մերժելու գործոններ.

 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
 • Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
 • Վարկառուի/երաշխավորի ոչ բավարար եկամտի առկայություն:
Որոշման կայացման ժամկետը և Հաճախորդին տեղեկացման կարգը Վարկի տրամադրման որոշումը կայացվում է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օրվա  ընթացքում:
Բանկի ֆինանսական խորհրդատուն մեկօրյա ժամկետում տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին: Դրական որոշման դեպքում վարկառուի հետ կնքվում է վարկային պայմանագիր և 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է վարկը: Մերժելու դեպքում քարտապանի դիմումի դարձերեսին նշագրվում է "մերժվում է" արտահայտությունը` նշելով մերժման պատճառները:
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ԱՀ  և ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղերի), Հաճախորդների սպասարկման բաժին

ՄԱՆՐԱՄԱՍԵՐ՝ http://www.artsakhbank.com/our-services/individuals_2016/apaven

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


Ո՞ր բանկն է առավել վստահելի ?

Ո՞Ր ՎԿ-Ն Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?

Ո՞Ր ԳՐԱՎԱՏՈՒՆՆ Է ԱՌԱՎԵԼ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ?